„Světový étos a Bahá’u’lláhův světový řád (srovnání dvou životních modelů)“

„Světový étos a Bahá’u’lláhův světový řád“

„Světový étos a Bahá’u’lláhův světový řád (srovnání dvou životních modelů)“
„Světový étos a Bahá’u’lláhův světový řád (srovnání dvou životních modelů)“

disertační práce: (srovnání dvou životních modelů)

Anotace
Disertační práce „Světový étos a Bahá’u’lláhův světový řád (zhodnocení dvou životních modelů)“ zkoumá vizi mírového světového řádu dvou nábožensko-eticky determinovaných modelů. Prvním z nich je světový étos definovaný švýcarským teologem Hansem Küngem. Druhý model vychází z bahá’í víry, náboženství, které vzniklo v Íránu v pol. 19. stol. Zkoumané modely představují určitý program nápravy stávajících poměrů v lidské společnosti, a to v globálním měřítku. Disertační práce zkoumá programatiku obou modelů, snaží se objasnit způsob realizování jejich intencí a strategií, které vedou k realizování vize mírového světového řádu. Všímá si přitom univerzality humanitních principů, které oba modely vyvozují z náboženství. Za normotvorné kritérium nápravných postupů považují oba modely kategorii „humana“ s její neoddělitelnou vazbou k „divinu“. První část disertační práce popisuje historické zázemí obou modelů a trajektorii vzniku vize nového světového řádu. Druhá část pojednává o normativních výpovědích s ohledem na kategorii „humana“. Ve třetí části jsou zjištěné normy zkoumány s ohledem na jejich strategické využití při realizování vize mírového světového řádu. Určující strategií je zde metoda dialogu podpořená změnou smýšlení a následnou, vědomou zodpovědností za vlastní jednání.
Práce chce rovněž přispět k mezináboženskému a mezikulturnímu dialogu a poukázat na možnosti sdílení společných humanitních hodnot.

 

Disertační práce – download